BOTANY - VASCULAR PLANTS

 

Andrzej URBISZ

 

 

---

Contents:

*   General information

*   Actual research projects

*   Personal interest

*   Publications

*   How to contact me

 

 

 

---

General information

Position:

Silesian University , Faculty of Biology and Environmental Protection,

Department of Plant Systematics, Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, Poland

My university: http://www.us.edu.pl

Back to the top
---

Actual research projects

*   Vascular flora of the Silesian Uplands

*   Biodiversity and phytogeographical problems of the Jura Krakowsko-Częstochowska

*   Human impact on vegetation cover

Back to the top
---

Personal interest

*   Botany - vascular plants

*   Floral research - plants of the Silesian Upland and the Jura Krakowsko-Częstochowska

*   Man - made changes of floras

*   Endangered and vulnerable vascular plant species

*   Taxonomy of genus Carex L.

Back to the top
---

Publications

1. Tadeusz KIMSA, Andrzej URBISZ, Barbara HERZOG, Joanna SKRZYPEK, Stanisław GRZONKA. 1987.  Rośliny rzadkie i chronione doliny Terebowca w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, R.XLIII - Zeszyt 3: 62-64. Warszawa - Kraków, PWN.

            2. Andrzej URBISZ. 1989. Szata roślinna rezerwatu archeologicznego Cmentarzysko Jaćwingów na Suwalszczyźnie. Chrońmy  Przyrodę Ojczystą, R.XLV - Zeszyt 2: 50-51. Warszawa - Kraków, PWN.

            3. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 1991. Nowe stanowisko kotewki (Trapa natans L.) na  obrzeżach  rezerwatu  Góry  Pieprzowe k. Sandomierza. [The new locality of Trapa natans L. near nature reserve Góry Pieprzowe – district Sandomierz]. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (3): 43-47. Katowice - Sosnowiec.

            4.  Leszek BERNACKI,  Andrzej URBISZ,  Krzysztof PRUDEL. 1991.  Materiały  do  flory  chronionych  i  rzadkich roślin naczyniowych polskiej części Kotliny Ostrawskiej oraz terenów przyległych. Cześć 1. Gatunki podlegające ochronie prawnej. [Materials to the flora of protected and rare vascular plants from polish part of Ostravian-Dale and bordering territories. Part 1. Species under low protection]. Acta Biologica Silesiana 19(36): 55-64. Uniwersytet Śląski, Katowice.

            5. Andrzej URBISZ. 1991. O zastosowaniu wskaźników florystycznych do określania stopnia synantropizacji flor miejskich. [An Employment of floristic coefficients to the designation of the synanthropizations degree of the towns floras]. Acta Biologica Silesiana 19(36): 65-81. Uniwersytet Śląski, Katowice.

            6. Andrzej URBISZ. 1992. Referat pt: "Działalność człowieka jako podstawowy czynnik warunkujący skład gatunkowy współczesnej flory". 49 Zjazd PTB. Streszczenia referatów i plakatów. Kielce.

            7. Andrzej URBISZ, Barbara FOJCIK, Adam ROSTAŃSKI, Barbara TOKARSKA-GUZIK. 1992. Zasługujące na uwagę stanowisko wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum L.) w kompleksie lasów murckowskich w obrębie miasta Katowice. [Interesting locality of Daphne mezereum L. in the forest complex Murcki within Katowice town]. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (5): 45-48. Katowice - Sosnowiec.

            8. Alina URBISZ, Andrzej Urbisz. 1992. Rozmieszczenie i stan zachowania stanowisk długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) na Płaskowyżu Rybnickim. [Distribution and preservation of localities of Osmunda regalis L. on Rybnik Plateau]. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (6): 45-48. Katowice - Sosnowiec.

9. Leszek BERNACKI, Andrzej URBISZ, Krzysztof PRUDEL. 1994. Materiały do flory chronionych i rzadkich roślin naczyniowych polskiej części Kotliny Ostrawskiej oraz terenów przyległych.  Cześć  2. Gatunki rzadkie. [Materials to the flora of protected and rare vascular plants from polish part of Ostravian-Dale and bordering territories. Part 2. Rare species of natural and secondary habitats]. Acta Biologica Silesiana 25(42): 43-55. Uniwersytet Śląski, Katowice.

            10. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 1994. Interesujące gatunki siedlisk naturalnych i półnaturalnych we florze naczyniowej  zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego (gmina Lyski). [The interesting species of the natural and seminatural habitats in the flora of the west part of Rybnik Plateau – territorial division Lyski]. Acta  Biologica Silesiana 25(42): 56-64. Uniwersytet Śląski, Katowice.

            11. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 1994. Wpływ działalności człowieka na zanikanie stanowisk rzadkich roślin wodnych na terenie Płaskowyżu Rybnickiego. [Destroing of rare plants localities on Rybnik Plateau as a cause of human activity]. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (14): 44-48. Katowice - Sosnowiec.

            12. Andrzej URBISZ. 1994. Propozycja kompletnego podziału flory z punktu widzenia reakcji roślin na wpływy antropogeniczne. [Proposal of the complete flora division on the ground of the plants reaction to the human activity].  Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (14): 38-43. Katowice - Sosnowiec.

13. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ, Teresa NOWAK. 1996. Występowanie zagrożonych gatunków flory segetalnej na Wyżynie Śląskiej. W: Materiały XX Krajowej Konferencji Naukowej Łódź 20-21.06.1996. Uniwersytet Łódzki Katedra Botaniki.

            14. Andrzej URBISZ. 1996. Projektowany rezerwat przyrody „Płone Bagno” w Katowicach. Flora naczyniowa. [The planned nature reserve „Płone Bagno” in Katowice. Vascular flora]. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych (21): 17-23. Katowice - Sosnowiec.

            15. Andrzej URBISZ - jako jeden z 13 współautorów (red. Jerzy B. PARUSEL.). 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Raporty i Opinie 1: 8-42. Katowice.

            16. Andrzej URBISZ. 1996. Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. [Vascular flora of Rybnik Plateau against a background of anthropogenic transformations of this area]. Scripta Rudensia 6. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Rudy Wielkie. pp. 174.

17. Andrzej URBISZ. 1997. Rodzaj Cuscuta (kanianka) na Płaskowyżu Rybnickim. [Genus Cuscuta L. on Rybnik Plateau]. Acta Biologica Silesiana 30(47): 165-168. Uniwersytet Śląski, Katowice.

            18. Andrzej URBISZ. 1998. Referat pt: „Rośliny naczyniowe Płaskowyżu Rybnickiego”. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB. Gdańsk.

            19. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ, Teresa NOWAK. 1998. Występowanie zagrożonych gatunków flory segetalnej na Wyżynie Śląskiej. [Occurence of threatened species of the segetal flora in the Silesian Upland]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica 13: 225-231. Łódź.

            20. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 1998. Rośliny chronione południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej. [Protected plants on south-western part of Silesian Upland]. Acta  Biologica Silesiana 33(50): 113-142. Uniwersytet Śląski, Katowice.

21. Andrzej Urbisz. 2000. Halofity Wyżyny Śląskiej. [Halophytes of the Silesian Upland]. Acta Biologica Silesiana 35(52): 123-130.

22. Leszek Bernacki, Teresa Nowak, Andrzej Urbisz, Alina Urbisz, Barbara Tokarska-Guzik 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. [Protected, threatened and rare vplants in the flora of Silesia Province –Voivodship]. Acta Biologica Silesiana 35(52):78-107.

23. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ, 2001. Ruppia maritima L. in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Ann.45. Pars 1-2.

24. Andrzej URBISZ. 2001. Gatunki górskie we florze Płaskowyżu Rybnickiego. [The mountain species in the vascular flora of the Rybnik Plateau (Silesian Upland)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Polonica 8: 63-70.

25. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 2001. Wild plant conservation strategy in the Rybnik Plateau (South Poland) as a significant ecological corridor located on the main watershed Vistula - Odra. Planta Europa Conference III, June 2001:

26. Andrzej URBISZ. 2001. Referat pt: „Wstępna ocena zasobów flory naczyniowej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.” Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu PTB. Poznań.

27. Alina URBISZ, Andrzej URBISZ, 2001. Ruppia maritima L. - Rupia morska. W: Polska Czerwona Księga Roślin - Paprotniki i Rośliny kwiatowe. (red. ZARZYCKI, KAŹMIERCZAKOWA). s: 408-410.

28. Maria ZAJĄC, Andrzej URBISZ, 2001. Scandix pecten-veneris Czechrzyca (Trybulka) grzebieniasta. W: Polska Czerwona Księga Roślin - Paprotniki i Rośliny kwiatowe. (red. ZARZYCKI, KAŹMIERCZAKOWA). s: 266-268.

29. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ. 2002. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych miasta Rybnik. W: „Ogólnopolska Konferencja Flora Miast”, Streszczenia, Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

30. Andrzej URBISZ, 2002. Drzewa pomnikowe Płaskowyżu Rybnickiego. Natura Silesiae Superioris 6 (2002): 23-30. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

31. Andrzej URBISZ, 2002. Alien trees species in the flora of the Rybnik Plateau. Natura Silesiae Superioris 6 (2002): 31-37. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.

32. Andrzej URBISZ, 2002. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. [The new localities of rare vascular plants in the area of the Jura Krakowsko-Częstochowska]. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Polonica 9: 141-146.

33. Andrzej URBISZ, 2003. Tereny o szczególnych walorach florystycznych na Płaskowyżu Rybnickim. [Areas of special floristical values in the Rybnik Plateau]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. R. LIX - Zeszyt 1: 24-42, Kraków.

34. Alina URBISZ, Andrzej URBISZ, 2003. Eleusine indica – an interesting ephemerophyte In the flora of Poland. In: Problems of grass biology (ed. L. Frey). W.Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, pp 369-373.

35. Andrzej URBISZ, 2003. Ginące i wymarłe rośliny naczyniowe Płaskowyżu Rybnickiego. [The endangered and extinct plant vascular species of Rybnik Plateau]. Acta Biologica Silesiana 37(54): 17-28, Uniwersytet Śląski, Katowice.

36. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ, 2003. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych miasta Rybnik. [Anthropogenic changes of the flora of vascular plants of Rybnik town]. W: Flora miast (red. M. Korczyński). Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. PTB. Bydgoszcz. pp 59-65.

37. Andrzej URBISZ, Alina URBISZ, 2004. Rośliny zielne i krzewinki Polski – pospolite, częste. Atlas i klucz. Wyd. Kubajak. Krzeszowice. pp. 264.

38. Alina Urbisz, Andrzej Urbisz. 2004. Flora naczyniowa jako istotny element krajobrazu wiejskiego na przykładzie gminy Lyski (Wyżyna Śląska). [Vascular flora as an essential element of rural landscape: a case of commune Lyski (the Silesian Upland]. W: Współczesne problemy ochrony krajobrazu (red. M. Kucharczyk): 199-205. Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Lublin.

39. Andrzej Urbisz. 2004. Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [Synopsis of the vascular plant flora of the Cracow-Częstochowa Upland]. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, pp. 285.

40. Andrzej Urbisz. 2004. Flora naczyniowa Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w świetle dotychczasowych badań florystycznych. W: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (red. J. Partyka), Tom I, Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców s. 213-216.

 41. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2005. Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Mantegazziego. Przyroda Górnego Śląska Nr 41 Jesień 2005, s. 10. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

42. Barbara TOKARSKA-GUZIK, Beata WĘGRZYNEK, Alina Urbisz, Teresa Nowak, Andrzej Urbisz. 2005. Invasive alien plant species and biodiversity changes: a local perspective. In: Abstracts. 2005. XVII International Botanical Congress, Austria Center Vienna, 17 - 23 July 2005, p. 194.

43. Beata Babczyńska-Sendek, Alicja Barć, Andrzej Urbisz, Beata Węgrzynek. 2005. Characteristics of the natural environment of the Cracow-Częstochowa Upland. In: Special characteristics of the Silesian Voivodship regions in focus. Culture – Landscape – Wildlife. (red. B. Tokarska-Guzik i in.). s. 15-32. University of Silesia, Katowice. [Wersja polska: Charakterystyka środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W: Osobliwości przyrodnicze i kulturowe interesujących regionów województwa śląskiego.]

44. Edyta Sierka, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Piotr Nieznański, Dariusz Urbaniak. 2005. The Cistercian Landscape Compositions in Rudy Wielkie Park. In: Special characteristics of the Silesian Voivodship regions in focus. Culture – Landscape – Wildlife. (red. B. Tokarska-Guzik i in.). s. 33-50. University of Silesia, Katowice. [Wersja polska: Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. W: Osobliwości przyrodnicze i kulturowe interesujących regionów województwa śląskiego.]

45. Andrzej URBISZ. 2005. Alien grass species permanently established in the area of the Cracow-Częstochowa Upland. In: Biology of grasses (ed. L. Frey). W.Szafer Institute of Botany, PAN, Kraków, pp 125-138.

46. Damian CHMURA, Andrzej URBISZ. 2005. Distribution and degree of naturalization of Impatiens parviflora DC. in the southern part of the Silesian-Kraków Upland (Poland). Thaiszia – J. Bot. Košice, 15, Suppl. 1: 101-113.

47. Andrzej URBISZ., Alina URBISZ. 2005. Anthropophytes permanently established in the flora of Rybnik Plateau (South Poland). Thaiszia – J. Bot. Košice, 15, Suppl. 1: 277-288.

48. Andrzej URBISZ. 2005. Alien vascular plants permanently estabilished in the flora of Kraków-Częstochowa Upland. In: V International Conference. Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Proceedings. pp: 246-256. Kyiv.

49. Alina Urbisz, Andrzej Urbisz. 2005. The occurrence of the interesting ephemerophytes plant species in the Silesian Upland. In: V International Conference. Anthropization and environment of rural settlements. Flora and vegetation. Proceedings. pp: 239-245. Kyiv.

50. Alina Urbisz, Andrzej Urbisz. 2006. Nowe stanowisko smardza półwolnego Morchella semilibera DC.: Fr. – rzadkiego w Polsce gatunku grzyba. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. R.LXII - Zeszyt 2: 95-98. Kraków.

51. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2006. Wymarłe gatunki roślin naczyniowych na Wyżynie Śląskiej. Rola Geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice. s. 23.

52. Barbara Tokarska-Guzik, Beata Węgrzynek, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Teresa Nowak, Adam Rostański, Katarzyna Bzdęga, Leszek Bernacki, Barbara Fojcik, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Andrzej Pasierbiński. 2006. Baza danych i monitoring flory naczyniowej Wyżyny Śląskiej na przykładzie gatunków obcego pochodzenia. Rola Geobotaniki w ochronie różnorodności biologicznej. Uniwersytet Śląski, Katowice. s. 44.

53. Alina URBISZ, Andrzej Urbisz. 2006. Invasive vascular plant species in the south-western part of Silesian Upland (south Poland). Biodiversity Research and Conservation.1-2: 143-146.

54. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2006. Dynamics of occurrence of aquatic plants in the south-western part of Silesian Upland (south Poland). Biodiversity Research and Conservation.3-4: 96-98.

55. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2007. European chestnut (Castanea sativa Mill.) – A tree naturalized on the Baltic Sea coast ? Polish Journal of Ecology. 55(1): 175-179.

56. Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Andrzej Urbisz, Beata Węgrzynek, Teresa Nowak, Andrzej Pasierbiński. 2008. Regional scale assessment of alien plant invasions: a case study for the Silesian Upland (southern Poland). In: Tokarska-Guzik, B., Brock, J.H., Brundu, G., Child, L., Daehler, C.C. & Pyšek, P. Plant Invasions: Human perception, ecological impacts and management, pp. 171-188. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

57. Andrzej Urbisz. 2008. Wpływ działalności człowieka na występowanie roślin naczyniowych prawnie chronionych w Polsce. Problemy Ekologii 3: 145-152.

58. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2008. Species escaping from cultivation (ergasiophygophytes), noted in south-western part of the Silesian Upland (South Poland). Thaiszia – J. Bot. Košice, 18, Suppl. 1: 153-160.

59. Andrzej Urbisz. 2008. Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Pr. nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach 2630: 1-136, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

60. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2008. Invasive species of the Kraków-Częstochowa Upland (South Poland). NEOBIOTA: Towards a Synthesis, 5th European Conference on Biological Invasions, Prague (Czech Republic), 23.-26. September 2008. Book of abstracts: s. 117.

61. Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2009. Invasive vascular plant species in the Kraków-Częstochowa Uplands (southern Poland). In: Pyšek, P. & Pergl, J. (Eds): Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8: 153–160.

62. Andrzej Urbisz. 2009. Mountain species in the vascular flora of Kraków-Częstochowa Uplands. W: Czarnecka B. i in. (red.). Interakcje międzygatunkowe na różnych poziomach organizacji: osobnik – populacja – biocenoza. Rośliny naczyniowe a „bracia mniejsi”. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Krasnobród, 22-25 czerwca 2009, s. 58.

Back to the top
---

How to contact me

E-mail:  aurbisz@hotmail.com            
Back to the top

---
Last modified: 8 October 2009
Back to the top